CLP-verordening vanaf 1 juni 2015

19/06/2015

Hierdoor zal de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen verlopen volgens de Verordening nr. 1272/2008, de zogenaamde CLP-verordening. In deze nieuwe verordening gebeurt de indeling van gevaarlijke stoffen in 28 gevarenklassen en -categorieën.

Dit heeft ook een impact op de Vlaamse milieuregelgeving. De tot nu toe geldende gevarencategorieën en indeling op basis van het vlampunt (P1, P2, P3 en P4) komen te vervallen waardoor de indeling van gevaarlijke stoffen vanaf 1 juni 2015 volgens de huidige indelingslijst van titel I van het VLAREM niet meer mogelijk is. Dit heeft ook zijn implicaties op de voorwaarden rond de opslag en hantering van gevaarlijke producten zoals ze omschreven staan in VLAREM II.

Sinds 1 juni 2015 gebeurt de indeling van rubriek 17 op basis van het CLP-gevarensymbool (GHS 01-09) waardoor tevens meervoudige rubricering (bij meerdere gevarensymbolen) mogelijk is. Ook aërosolen worden hierdoor opgenomen in rubriek 17, samen met de andere gasopslag.

Er is een nieuwe rubriek 6.4 gecreëerd voor de opslag van brandbare vloeistoffen (zonder gevarensymbool GSH02).

Indien uw bedrijf reeds correct vergund was voor de opslag van gevaarlijke producten, moet geen nieuwe vergunningsaanvraag of melding ingediend worden door deze omzetting naar CLP. Wel dient u voor 1 december 2015 een document op te stellen waarin vermeld wordt onder welke subrubriek(en) van de indelingslijst de inrichting valt. Seveso-inrichtingen dienen dit document over te maken aan de afdeling Milieuvergunningen. De andere inrichtingen houden dit document op de inrichting ter inzage voor de toezichthouder.

Was u reeds een vergund bedrijf voor 1 juni 2015, maar wordt u bijkomend vergunningsplichtig door een aanvulling of een wijziging van de indelingslijst, dan kan u in afwijking van artikel 38 van titel I van het VLAREM, een aanvraag volgens de mededeling van kleine verandering indienen.