Nieuws

Asbest in scholen

13/03/2018

Het OVAM-rapport “Steekproef asbestinventaris in scholen”, waarbij 300 scholen werden geïnspecteerd op hun asbestpassief, bevat een aantal confronterende vaststellingen.

Lees meer

Asbest in scholen

25/01/2018

Asbest werd in het verleden veelvuldig toegepast in België, zeker ook in schoolgebouwen. Een asbestinventaris, reeds verplicht sinds begin jaren ’90, vormt een belangrijk instrument om onnodige blootstellingen aan asbestvezels te vermijden, maar ontbreekt helaas nog vaak of is verouderd en daardoor onvolledig. Jaarlijkse actualisatie van de asbestinventaris is noodzakelijk om na te gaan wanneer verdere actie en eventueel verwijdering vereist is.

Neem contact op via asbest@abesco.be voor verdere informatie en een vrijblijvende offerte voor de opmaak van een asbestinventaris of actualisatie van een bestaande inventaris.

Lees meer

Nieuwe Codex

05/06/2017

Vanaf 2 juni 2017 zal de "nieuwe" Codex een overzichtelijkere vorm kennen.

Lees meer

Omgevingsvergunning

31/05/2017

Bij wie moet de aanvraag ingediend worden tijdens de overgangsperiode (23/02/2017 - 01/01/2018)? Informatie hierover kan teruggevonden worden op de website van het omgevingsloket www.omgevingsloket.be. 

Lees meer

Omgevingsvergunning

13/02/2017

Vanaf 23 februari start de gecombineerde aanvraag, die de bouw- en milieuvergunning verenigt in de omgevingsvergunning. Abesco denkt graag met u mee en kan instaan voor het milieuluik van uw aanvraagdossier.

Lees meer

ISO 45001 - nog geen groen licht!

07/06/2016

De DIS-versie (Draft International Standard) van de nieuwe standaard ISO 45001, die de OHSAS 18001 rond veiligheid en welzijn op het werk vervangt, is afgekeurd.

28 % van de nationale ledenorganisaties van de International Organization for Standardization had bezwaar tegen de DIS, terwijl minimaal 75 % voor moet stemmen. Ook het Belgische comité PC 283 heeft besloten "disagreement, with comments" te stemmen. Begin juni komt het project comité ISO/PC 283 samen om zich over de meer dan 3 000 reacties op het ontwerp te buigen. Verwacht kan worden dat de norm ten vroegste pas begin 2017 van toepassing zal worden.

Lees meer

GPBV-installaties (Vlarem III)

18/11/2014

Op 22 september verscheen in het B.S. het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties, ook wel gekend als Vlarem III.

Dit besluit voegt namelijk een derde titel toe aan het Vlarem, namelijk titel III. Hierin staan de algemene en sectorale milieuvoorwaarden die van toepassing zijn voor de GPBV/IPPC-installaties bovenop de algemene en sectorale bepalingen uit Vlarem II.

GPBV of IPPC staat voor Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV) of Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) en is van toepassing op de activitieten met een "X"-vermelding in de kolom "bemerkingen" van de rubriekenlijst uit Vlarem I, bijlage 1.

De lijst met gekende GPBV-bedrijven kan u terugvinden via http://www.lne.be/themas/vergunningen/gpbv-ippc/lijsten-van-gpbv-installaties

Momenteel bestaan er reeds sectorale voorwaarden voor de ijzer- en staalproductie en de glasindustrie. Bij nieuwe Europese BBT-conclusies, zullen deze voorwaarden verder uitgebreid worden.

Exploiteert u een GPBV/IPPC-bedrijf en wenst u te weten wat de impact hiervan is voor uw onderneming? Aarzel dan niet om ons te contacteren zodat we u kunnen bijstaan in de nieuwe bepalingen die voor u van toepassing worden.

Lees meer

Belang van Legionellabeheersing

13/11/2014

De uitbraak van een grootschalige Legionellabesmetting in Portugal, waarbij dodelijke slachtoffers vallen te betreuren, is afkomstig van de koeltorens van een nabijgelegen meststoffenfabriek. Deze fatale uitbraak bewijst eens te meer de noodzaak tot het hebben en het rigoureus respecteren van een Legionellabeheersplan als men exploitant is van een risicovolle installatie. U kan bij ABESCO terecht voor de opmaak of herziening van uw Legionellabeheersplan. Verder kan u bij ons terecht voor het uitvoeren van staalnames en analyses.

Wist u trouwens dat koeltorens dienen gemeld te worden aan het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid? Dit kan digitaal via volgende weblink: https://wvg.vlaanderen.be/applicaties/ZGFormulieren/Koeltoren

Lees meer

Veiligheidscampagnes

22/09/2014

Sinds september werkt Abesco samen met Objectief voor de opmaak van uw veiligheidscampagnes.

Ons ultieme doel? Campagnes die het veiligheidsgedrag van uw medewerkers daadwerkelijk beïnvloeden. We nemen daarom geen vrede met een aanpak die strandt bij het louter uitwisselen van informatie, maar onze psychologen en marketeers determineren de prikkels die het hem doen in uw bedrijf.

2 campagneformules

Een sectorspecifieke benadering, weldoordachte inhoud en een herkenbare dynamische vormgeving maken dat onze standaardcampagnes hun effect niet missen in uw bedrijf.

Wenst u een veiligheidscampagne die nog meer impact heeft? Geen probleem! Dan werken onze preventiedeskundigen in overleg de veiligheidsthema's die u belangrijk vindt, uit op maat van uw onderneming. In onze maatwerkcampagnes worden niet enkel bedrijfseigen procedures, instructies, beelden, ... geïntegreerd, maar worden ook de hefbomen aangewend die specifiek in uw bedrijf leiden tot succes.

U bepaalt uw eigen communicatieprogramma

Onze veiligheidscampagnes zijn modulair en bestaan uit opvallende affiches en informatieve flyers voor de werknemers en toolboxbrochures en Powerpointpresentaties als hulpmiddel voor de hiërarchische lijn en het management. U kunt ook opteren voor een interne veiligheidswedstrijd of animatiefilmpjes die de effectiviteit van de campagne vergroten.

Daarnaast kan u steeds op ABESCO rekenen voor bijkomend advies, begeleiding of aanvullende opleidingen.

Lees meer

Omgevingscoördinator

23/07/2014

Reeds 3 van onze erkende milieucoördinatoren werden omgevormd tot omgevingscoördinator en legden met goed gevolg de Masterclass Ruimtelijke Ordening af. Zo kunnen we u naar de toekomst toe professioneel / vakkundig blijven bijstaan in uw dossiers mbt de nieuwe omgevingsvergunning.

Lees meer

Wijziging KB IDPBW

10/06/2014

Vereiste opleidingsniveau van preventieadviseur voor bedrijven met 200 tot 1 000 werknemers actief in de vleesverwerking, menselijke gezondheidszorg en vervoer van opslag wordt verstrengd.

Op 23/05/2014 verscheen het KB van 24/04/2014 omtrent diverse bepalingen over welzijn op het werk. Art. 28 van dit KB bevat een belangrijke verandering voor de IDPBW's in de bovenvermelde sectoren. Bedrijven met 200 tot 1 000 werknemers behorend tot deze sectoren, worden vanaf heden ingedeeld in groep A in plaats van voorheen in groep B. Enkel bedrijven met 50 tot 200 werknemers behorend tot de vermelde sectoren, zijn nog groep B-bedrijven.

Concreet betekent dit dat deze bedrijven/instellingen de nodige maatregelen zullen moeten treffen om hun interne preventieadviseur bij te scholen. Groep A-bedrijven behoeven immers een preventieadviseur niveau I. Er geldt voor deze vereiste geen overgangsperiode.

Lees meer

Oude gasflessen

29/04/2014

Om te vermijden dat oude gasflessen met industriële gassen in het schroot terechtkomen, plaatste Essenscia, de Belgische Federatie van de Chemise Industrie, een website online om de producent van oude gasflessen te identificeren zodat deze door hem vrijwillig kunnen opgehaald worden. Voor meer info: http://essensciacylinders.azurewebsites.net/HomePage.aspx.

FeBuPro zette reeds een soortgelijk systeem op voor butaan- en propaangasflessen waar deze materie geregeld is via het K.B. van december 1999. Voor meer info: http://www.febupro.be/flesrecup.htm.

Lees meer

Nieuw K.B. brandpreventie

24/04/2014

23 april 2014 verscheen het nieuw K.B. in het staatsblad betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Dit K.B. treedt in werking op 3 mei e.k. en vervangt heel wat bepalingen van art. 52 uit het ARAB. ABESCO kan u bijstaan voor het uitvoeren van de risicoanalyse en het bepalen van de preventiemaatregelen die hieruit voortkomen.

Lees meer

Actualisatie grenswaarden chemische agentia

24/04/2014

Vanaf 1 juni 2014 zullen nieuwe grenswaarden ter bescherming van de gezondheid van werknemers van toepassing zijn voor een reeks van chemische stoffen. De wijziging van bijlage 1 van het K.B. omtrent de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk, werd gepubliceerd in het staatsblad op 14 april 2014.

ABESCO biedt u een uitgebreid pakket aan diensten voor het uitvoeren van werkplaatsmetingen ter beoordeling van de blootstelling van uw werknemers. Aarzel niet ons te contacteren voor een vrijblijvende offerte.

Lees meer