Preventieplan SEVESO-bedrijven

Het samenwerkingsakkoord legt verplichtingen op aan SEVESO-inrichtingen met betrekking tot de beheersing van de gevaren verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Deze verplichtingen verschillen naargelang het een lagedrempel- of een hogedrempelinrichting betreft.

Voor de lagedrempelbedrijven geldt weliswaar niet de verplichting tot het opmaken van een veiligheidsrapport door een VR-deskundige, doch zij dienen te beschikken over een preventieplan waarin alle maatregelen worden beschreven die het bedrijf genomen heeft om calamiteiten, die kunnen leiden tot externe risico's, te voorkomen of de omgevingsimpact ervan te beperken.

ABESCO verenigt meerdere deskundigen die zowel beschikken over een ruime ervaring als preventieadviseur, als milieudeskundige en/of als brandpreventiespecialist. In het kader van het opstellen van een preventieplan voor je bedrijf wordt eerst een risicoanalyse uitgevoerd waarbij de verschillende gevaren worden geïdentificeerd, de aanwezige beheersmaatregelen worden gedocumenteerd (structureel, organisatorisch en interventie) en de restrisico's worden geëvalueerd.

Aan de hand van deze analyse wordt een gestructureerd preventieplan opgesteld. Indien gewenst staan de ABESCO-deskundigen ook in voor de coördinatie en implementatie van de noodprocedures. We denken hierbij aan de opleiding van interventieploegen, het informeren en trainen van werknemers, het organiseren en begeleiden van evacuatieoefeningen, ...

Toepasselijke regelgeving: het samenwerkingsakkoord betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn van 21 juni 1999 (gewijzigd op 1 juni 2006), is de omzetting van de SEVESO II-richtlijn naar Belgisch recht.