ADR doorlichting

Wens je een doorlichting van je transportgerelateerde activiteiten waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn?

Via een basisdoorlichting (quick scan) van je activiteiten met (mogelijk) gevaarlijke materialen, kan nagegaan worden welke bepalingen van de ADR-regelgeving voor jouw transportactiviteiten geldend zijn. Bovendien wordt de conformiteit van de huidige werking en geïmplementeerde procedures afgetoetst aan de geldende ADR-voorschriften.