Explosieveiligheidsdocument

In het K.B. van 05/05/2003 omtrent explosieve atmosferen, is de verplichting opgenomen een explosieveiligheidsdocument op te stellen. Dit document omvat de klassieke onderdelen van een risicoanalyse: gevaarsidentificatie, risicobeoordeling, formulering van preventiemaatregelen en opgave van het restrisico.

Concreet kunnen onze deskundigen je bijstaan bij de identificatie van de locaties en omstandigheden waarin zich een explosieve atmosfeer kan vormen, de uitvoering van de risico-evaluatie waarbij ondermeer het voorkomen van mogelijke ontstekingbronnen wordt afgetoetst en de beschrijving van de genomen en eventueel bijkomend te nemen preventiemaatregelen. Het explosieveiligheidsdocument is ondermeer vereist voor de validatie van de zoneringsplannen door een Erkend Organisme. Zonering met bijhorende vereisten aan elektrische installaties is immers één van de mogelijke beheersmaatregelen ter voorkoming van explosie.