Sloopinventarisatie

Sinds 1 juni 2012 maakt de sloopinventaris verplicht deel uit van de offertevraag en/of contract voor de afbraak van gebouwen met een volume groter dan 1 000 m3, uitgezonderd ingeval deze een loutere woonfunctie hadden.

Het selectief slopen is één van de hoekstenen van een duurzaam materialenbeheer. Het verplicht opstellen van een sloopinventaris werd daarom opgenomen in het VLAREMA, het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van maeriaalkringlopen en afvalstoffen.

Voor de toewijzing van de werkzaamheden tot slopen of ontmantelen, laat de houder van een stedenbouwkundige vergunning deze sloopinventaris afvalstoffen opmaken door een deskundige. De verplichting geldt niet voor alle gebouwen. Het opstellen van een sloopinventaris is door OVAM verplicht voor gebouwen met een volume groter dan 1 000 m3 en die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden.

De sloopinventaris bestaat naast de administratieve gegevens van het te slopen gebouw, uit een luik gevaarlijke afvalstoffen (asbesthoudend materiaal, brandstoftanks, olievaten, ...) en een luik niet-gevaarlijke afvalstoffen (af te voeren metselpuin, metaal, hout, ...).

Tijdens de sloop dient de bouwheer of zijn aangestelde erover te waken dat de sloop plaatsvindt overeenkomstig de inhoud van de sloopinventaris. Indien nodig treedt hij corrigerend op. De bouwheer of zijn aangestelde verzamelt een kopie van alle transportdocumenten en alle aanvaardingsbonnen van de afgevoerde afvalstoffen en bewaart deze gedurende een periode van minstens 5 jaar.